Op 9 oktober heeft Turks president Recep Tayyip Erdoğan een onrechtmatige, onrechtvaardige en onverantwoorde invasie gelanceerd tegen Noord-Syrië. In de bombardementen vielen honderden burgerdoden. Volgens cijfers van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn op datum van 29/10/2019 reeds 300.000 anderen ontheemd en op de vlucht.

In naam van het Defend Rojava Platform zijn wij, de ondertekenaars van deze verklaring, uitermate bezorgd over het lot van de lokale burgerbevolking, het voortbestaan van de democratische verwezenlijkingen in Rojava en de regionale en mondiale veiligheid. We eisen de onmiddellijke stopzetting van deze agressie-oorlog en de terugtrekking van Turkije uit het gebied.

 

De Turkse invasie is een grove schending van de soevereiniteit van Syrië en dus een zware inbreuk op het internationaal recht. De gevolgen zijn desastreus.

Hoewel er absoluut geen dreiging uitgaat van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), wil Erdoğan, onder het mom van de strijd tegen het terrorisme, zijn voorstel voor een veiligheidsbuffer langs militaire weg realiseren. In die zogenaamde safe zone wil hij miljoenen Syrische vluchtelingen hervestigen. Dat zou de demografische verhoudingen in het gebied fors aantasten en ervoor zorgen dat de Koerden van Bakur (Zuidoost-Turkije) en Rojava (West-Koerdistan) volledig van elkaar worden afgesneden. Om dit te bereiken doen de Turkse staat en zijn jihadistische bendes eerst en vooral een beroep op etnische zuivering. Folteringen, executies, verkrachtingen en het gebruik van witte fosfor tegen burgers worden niet geschuwd. Deze bewuste oorlogsmisdaden moeten onmiddellijk een halt toe worden geroepen.

Erdoğan is niet aan zijn proefstuk toe. Het Turkse offensief tegen Afrin in 2018 maakte meer dan 500 burgerdoden en het gebied wordt al bijna twee jaar bezet door Turkse troepen en dezelfde jihadistische bendes. De demografie van het gebied veranderde compleet. Meer dan 150.000 mensen sloegen op de vlucht en in de huizen van de gevluchte Koerdische bewoners leven ondertussen geplaatste Arabische gezinnen. Volgens een recent rapport, dat tot stand kwam met de hulp van 11.11.11, wordt de oorspronkelijke bevolking op grote schaal gediscrimineerd en leven ze onder de voortdurende dreiging van uitzetting, inbeslagname, raids en plundering door pro-Turkse milities. Er wordt dus al langer gewezen op de explosiviteit van de situatie. De nieuwe onbedachtzame Turkse invasie is alleen maar olie op het vuur.

Ten tweede kunnen we ons verwachten aan nieuwe golven van migratie. De voorbije weken sloegen al 300.000 mensen op de vlucht. Volgens een verklaring van 15 organisaties op het terrein hebben momenteel al 1.65 miljoen mensen nood aan humanitaire hulp. De instabiliteit dwingt op dit moment verschillende hulporganisaties om hun programma’s op te zeggen of ze te verplaatsen naar andere regio’s. Als niet snel stappen worden ondernomen om een einde te maken aan het geweld, zullen de vluchtelingenstroom en de nood aan hulp alleen maar in proportie toenemen.

Ten slotte maakt Islamitische Staat (IS) gebruik van de chaos om zich te hergroeperen. Hoewel de terroristische organisatie enkele maanden geleden van het Syrisch strijdtoneel verdween, bleven sommige terreurcellen onder de radar actief en ontsnapten de voorbije weken ook 900 IS-aanhangers uit gevangenissen in het gebied dat bewaakt werd door de SDF. De heropleving van IS is een catastrofe voor de regionale en mondiale veiligheid en voor het vooruitzicht op een democratisch en vreedzaam Midden-Oosten.

De SDF vormden jarenlang de ruggengraat van de internationale coalitie tegen IS. In naam van het westen, de democratie en de mensheid brachten zij grote offers gebracht om de terroristische groepering te verslaan. Elf duizend strijders lieten het leven en duizenden anderen raakten gewond. Hun strijd is dus onlosmakelijk ook onze strijd.

Bovendien was Noord-Syrië de voorbije jaren het toneel van één van de meest veelbelovende ontwikkelingen in de recente geschiedenis van het Midden-Oosten. In een complexe oorlogscontext stampten de Syrische Koerden samen met de andere volkeren van de regio, Assyriërs, Chaldeeërs, Arabieren, Turkmenen, Tsjetsjenen, Alevieten en Yezidi’s, een inspirerend en alternatief samenlevingsmodel uit de grond dat als model kan dienen voor een naoorlogs Syrië. Ronkende principes als radicale gendergelijkheid, basisdemocratie, ecologie en etnisch-cultureel pluralisme worden sinds 2012 consequent in de praktijk gebracht en maakten van het gebied de meest vreedzame en welvarende plek in heel Syrië.

Het is niet minder dan cynisch dat de SDF nu als pionnen in een internationaal schaakspel worden gebruikt en dat hun indrukwekkende verwezenlijkingen geofferd worden op het slachtblok van de internationale politiek. Daarom moet alles in het werk worden gesteld om een einde te maken aan het geweld. Militair ingrijpen kan nooit het antwoord zijn op instabiliteit en conflict. We roepen op om:

  • Dringend maatregelen te nemen die een einde maken aan de vijandelijkheden en leiden tot de terugtrekking van de Turkse troepen.
  • Een internationaal tribunaal op te richten om de verantwoordelijken van de oorlogsmisdaden te berechten.
  • Een ‘no-fly zone’ in te stellen boven Noord-Syrië.
  • Een internationale vredesmacht (interpositiemacht) in te zetten die de veiligheid van alle betrokkenen kan garanderen en kan waken over het respecteren van een wapenbestand
  • De wapenhandel met Turkije stop te zetten en een wapenembargo af te kondigen
  • Het NAVO-lidmaatschap van Turkije te bevriezen wegens het schenden van het NAVO-handvest
  • Het autonome zelfbestuur van Noordoost-Syrië binnen de grenzen van het huidige Syrië te erkennen.
  • Diplomatieke initiatieven op te starten die resulteren in een duurzaam bestand en politieke onderhandelingen, met vertegenwoordiging van de Autonome Administratie van Noordoost Syrië