Friesland / Fryslân 


fnpFryske Nasjonale Partij (FNP)

http://www.fnp.frl/

Friese progressieve regionalistische partij

 

diefriesenDie Friesen

http://www.die-friesen.eu/

Progressief-regionalistische partij in Oost-Friesland

 

sswSSW - Söödschlaswiksche Wäälerferbånd/Sydslesvigsk Vælgerforening

http://www.ssw.de/de/die-partei.html

Progressieve coalitie van Denen en Friezen in Noord-Friesland en Sleeswijk