Zondag hebben actievoerders, waaronder ook boeren en wetenschappers, geprobeerd om een ggo-aardappelveld in Wetteren onschadelijk te maken.  Slechts een deel van de ggo-gewassen kon ook effectief worden geneutraliseerd.  De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) toont zich solidair met de actievoerders die zwaar onder vuur werden genomen door de gevestigde orde.

De golf van verontwaardiging over de aangerichte vernielingen, had meer weg van een goed voorbereid propagandaoffensief dan iets anders.  Huilende wetenschappers die de actievoerders nog met woorden hadden proberen te overtuigen om hun werk van jaren voor het welzijn van de wereld niet te vernielen.  Een boer die mocht komen uitleggen waarom ggo"s zo belangrijk zijn.  De CD&V-burgemeester van Wetteren die de actie onaanvaardbaar vond en zijn politieagenten in bescherming nam.  Bart Staes die werd teruggefloten door zijn eigen partijtop omdat hij begrip toonde voor de actievoerders.  Een KUL-onderzoekster die een sanctie riskeert omdat zij mee betoogde.  N-VA kloeg bij monde van Peter Dedecker het "zwakke" politieoptreden aan. Kris Peeters die als de ongekroonde koning van Vlaanderen de verslagen ggo-wetenschappers in Wetteren een hart onder de riem kwam steken en sp.a-minister Ingrid Lieten die een slordige 250.000 euro gemeenschapsgeld veil heeft om het aardappelveld te herstellen!  Het zijn slechts enkele van de reacties op het legitieme protest tegen ggo"s.

Ook nu weer werd verkondigd dat de ggo-technologie de honger uit de wereld kan helpen en dat dankzij de ggo"s het gebruik van pesticiden kan verminderen.  Onder meer de sp.a-politica Marleen Temmerman gebruikte deze argumenten in een venijnige aanval tegen de actievoerders. Deze argumentatie is niets meer dan wetenschappelijke luchtfietserij.  In de pers gaf Marleen  Temmerman toe dat het terrein intussen grotendeels bezet wordt door de multinationals, maar zij meent dat het ëonafhankelijk" onderzoek nog een toekomst heeft.  Ook dat houdt geen steek. Het ILVO moet de helft van zijn onderzoek halen uit opdrachten van de agro-industrie.  ëOnafhankelijk" onderzoek naar ggo"s staat ten dienste van multinationals (in dit geval de chemiereus BASF) en het experiment in Wetteren is in de eerste plaats bedoeld om de deur open te zetten voor ggo-gewassen in Vlaanderen.  De wetenschappelijke waarde is zeer gering, maar de propagandawaarde des te groot (ìHier groeien de aardappels van de toekomst.ë) Multinationale ondernemingen brengen ggo"s aan de man om de landbouwproductie te controleren en om hun eigen producten te verkopen.  Kleinere boeren worden geëlimineerd, omdat zij de concurrentie met de nieuwe teelten, waarop de multinationals patentrecht verworven hebben, niet aankunnen, met nog meer schaalvergroting tot gevolg. De rampzalige gevolgen van de grootschalige landbouw die deze multinationals voorstaan zijn onder meer in Zuid-Amerika te ëbewonderen". De machtsconcentratie en de situatie, waarin er patentrecht op genetische informatie bestaat, is een van de ernstigste bedreigingen voor de nationale soevereiniteit en welvaart. Daarom is verzet tegen het propaganda-experiment in Wetteren geen teken van reactionaire sentimenten, maar een blijk van besef van het ggo-onderzoek op dit ogenblik ten dienste staat van het winststreven van enkelen. Hopelijk zal de burgeractie van het Field Liberation Movement de vraag naar de impact van ggo"s op de voedselproductie, situatie van de boeren en de consumenten eindelijk onderwerp maken van publiek debat.

Zo groot de morele verontwaardiging over enkele vertrappelde aardappelplanten, zo gering is de verontwaardiging over de regelrechte misdaden van de ggo-industrie.  De V-SB roept op om de actievoerders te steunen, zeker nu zij vervolging riskeren.