Vanaf vandaag voeren de personeelsleden van De Post drie dagen actie tegen de verdere liberalisering en hervormingen van het postwezen.

Met het oog op de volledige vrijmaking van de Europese postmarkt op 1 januari 2011 keurde de regering eind 2008 de ultraliberale nota van minister Van Quickenborne goed die als basis moet dienen voor de uitvoering van de derde Europese postrichtlijn. De doorgedreven herstructureringen die als uiteindelijke doel hebben om De Post het hoofd te laten bieden aan de concurrentie op de vrije postmarkt houden naar goede liberale traditie totaal geen rekening met het menselijke aspect en de zware sociaal-economische gevolgen.

De Vlaams-Socialistische Beweging (V-SB) steunt de postbonden en personeelsleden van De Post dan ook in hun protest tegen deze nefaste veranderingen.

Zo zal er voor èèn postronde op de drie niet langer de vaste postbode, maar een zgn. ëpostbezorgerí instaan voor de bedeling van de post. Het gaat hier eigenlijk om goedkope arbeidskrachten die de taak van de postbode zullen overnemen. Dit zal ook de lonen van de gewone postbodes onder druk zetten. De gevolgen van deze hervorming zullen zich ook laten voelen in de kwaliteit van de dagelijkse bedeling, in het bijzonder naar de gewone klant die voor minder winst zorgt dan de grote bedrijven. Dan rest ook nog de vraag of deze postbezorgers dit werk lang zullen blijven doen en of een dergelijk systeem geen groot personeelsverloop zal kennen, met alle gevolgen vandien en een volledige uitholling van het beroep van postbode. 

De voorbije jaren is het aantal voltijdse banen bij De Post enorm geslonken. Tot 2010 zullen jaarlijks 1000 tot 1500 banen verdwijnen. De vraag is of mensen die vertrekken of op pensioen gaan wel vervangen zullen worden, laat staan of er nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd zullen worden. Statutairen en personeelsleden met een contract van onbepaalde duur mogen dan wel hun werk behouden met een "andere invulling", tot op heden is het nog volstrekt onduidelijk hoe deze invulling er zal uitzien. En dan hebben we het nog niet gehad over wat er de personeelsleden met een contract van bepaalde duur te wachten staat.  

Kortom, deze herstructureringen maken van de postbedeling nog meer een markt, en maken van De Post nog slechts een bedrijf dat enkel nog om omzet geeft en dat volledig ten dienste zal staan van het kapitaal in plaats van van de burger.

Bovendien blijft de donkerblauwe nota van minister Van Quickenborne enorm vaag voor wat betreft de sociale bescherming van de werknemers, vermits het enkel vermeldt dat zij een arbeidscontract moeten krijgen. Hierdoor wordt de deur verder opengezet naar een massale uitbuiting van de arbeidskrachten. Om die reden is het essentieel dat de werknemers garanties krijgen voor een goede sociale bescherming en werkomstandigheden, inclusief verloning.  

Maar daarmee is de strijd echter nog niet gestreden: zolang er geen einde komt aan de liberalisering van De Post zullen de sociale verworvenheden onder druk blijven staan en zal ook de bevolking er de nefaste gevolgen van ondervinden. Daarom onderstreept de V-SB ook het belang van het informeren van de bevolking van de bedoelingen van deze acties en van de gevolgen van de postliberalisering in het algemeen.