De V-SB heeft onderstaande engagementsverklaring 'Apartheidsvrije Zones' ondertekend. Meer informatie hierover vind je hier.

 

Door deel te nemen aan de Apartheidsvrije-Zone-campagne spreek je je actief uit voor het eerbiedigen van de internationale rechten van de mens (IHRL) en tegen schendingen ervan. Je verklaart je solidair met de slachtoffers van onderdrukkende regimes en spreekt je tegen die onderdrukking uit, zoals bijvoorbeeld het apartheidsregime van de staat Israël. Om het engagement waar te maken, zorg je ervoor dat je op geen enkele manier steun verleent aan het plegen van flagrante mensenrechtenschendingen, zoals het ontkennen van het recht op zelfbeschikking, de annexatie van territorium door middel van geweld, de misdaad van kolonisatie en de misdaad van apartheid. Je verbindt je ertoe geen activiteiten uit te oefenen die profijtelijk zijn voor regimes die zich schuldig maken aan zulke misdaden. Je engageert je bijvoorbeeld om geen Israëlische producten aan te kopen of te verkopen die geproduceerd werden in de door Israël illegaal bezette gebieden. Door deel te nemen aan de campagne ijver je voor de erkenning van de rechten van elk individu wereldwijd. Je verklaart dat de Apartheidsvrije Zone een ruimte is waar iedereen welkom is en zich veilig kan voelen. Je engageert je als plaats of groep om actief te reageren op uitlatingen van racisme en discriminatie.


 
- De deelnemers van de campagne zullen zich engageren om alle samenwerkingen stop te zetten waarin de andere partij rechtstreeks voordeel haalt uit een regime dat gebouwd is op apartheid, discriminatie of/en racisme, waardoor steun verleend wordt aan flagrante mensenrechtenschendingen, wat verboden is onder het internationaal recht.
 
-De deelnemers van de campagne verklaren zich solidair met de Palestijnse bevolking en bij uitbreiding andere onderdrukte volkeren, streven eerlijke handel na en moedigen het respecteren van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het internationaal recht (o.a. de Conventie van Genève  en het Statuut van Rome aan)  aan , zoals die misdaden tegenover de mensheid definiëren (waaronder apartheid).
 
 -De deelnemers van de campagne engageren zich om geen enkele vorm van economische goederen te verhandelen of verdelen die afkomstig zijn uit de Israëlische kolonies. De handel in deze goederen draagt immers bij tot de instandhouding van de illegale bezetting en het Israëlische apartheidsregime.
Israëlische kolonies zijn illegaal verklaard onder het internationaal recht. Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid zijn inherent verbonden aan het voortbestaan van deze illegale situatie. Handel uitoefenen met de illegale Israëlische kolonies staat haaks op de plicht van het niet-assisteren bij en niet-aanvaarden van onwettige situaties (volgens het internationaal recht).
 
-De deelnemers van de campagne engageren zich om ervoor te zorgen dat de omgeving waarin ze werkzaam zijn een veilige omgeving wordt,waar discriminatie en racisme niet getolereerd worden.